Om

Systemkartan.se är en webbplats för Sveriges kommuner som skapar förutsättningar för bättre samverkan inom digital utveckling. Genom systemkartan.se kan organisationer inom offentlig sektor bygga samverkan genom att hitta information om vilka IT-system andra kommuner har. Detta skapar förutsättningar för samverkan gällande upphandling, utveckling, integration och erfarenhetsutbyte.

Systemkartan.se har funktionalitet att sammanställa och presentera dessa system på olika sätt beroende på vilket behov man har. Systemkartan är uppbyggd för att ge svar på dessa frågor:

Frågor och svar

 

Är systemkartan.se öppet för alla?

Nej, Systemkartan är endast tillgänglig för organisationer i offentlig sektor. Detta innebär att endast kommuner, regioner och myndigheter har tillgång.

 

Kan alla organisationer lägga upp system

Nej, I dagsläget är det endast kommuner som kan lägga upp system, men alla offentliga organisationer kan se vilka system som kommunerna har.

 

Kan vem som helst lägga till och ta bort system?

Nej, Varje kommun har en huvudansvarig som i sin tur utser upp till tio personer som har rättigheter att redigera sin kommuns system.

 

Har ni tänkt på säkerheten?

Ja, Systemkartan.se har genomfört en informationsklassificering i samråd med SKL:s informationssäkerhetsexpert. Den informationen som läggs upp på systemkartan.se bedöms vara på en rudimentär nivå och innehåller överlag inga känsliga uppgifter. Viss avgränsning har ändå gjorts när det gäller system som är direkt kopplade till IT-Infrastruktur (ex. brandvägg, antivirus) samt system för samhällsviktig infrastruktur (ex. vatten -och elförsörjning).

För att ytterligare säkerställa att detta uppfylls har vi också en rutin när nya system läggs till. Varje system granskas så att det inte är en dubblett eller felstavat. I samband med granskningen görs också en bedömning utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Om ett system ej bör läggas upp på systemkartan.se kommer kommunadministratören att bli informerad.

För att bli användare på systemkartan.se måste du jobba inom offentlig sektor. En behörighetsprövning görs genom användarens mailadress som kopplas till ett register med godkända organisationer i offentlig sektor. 

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd för att förhindra obehöriga användare behöver varje organisation ha en administratör som godkänner alla nya användare i organisationen.

Systemkartan.se driftas av Västkom som är en ideell organisation som inte har utlämningsansvar till organisationer eller individer utanför offentlig sektor. Varje kommun har således fortfarande samma ansvar gällande hantering av utlämning av information till extern part.

Till sist är det upp till er som kommun att dela med er av den information som ni anses vara relevant utifrån era förutsättningar och rutiner. Den enda informationen som är obligatorisk är systemnamnet. 

 

Varför får inte leverantörer och näringsliv ta del av sajten?

Det finns en stor risk att kommuner inte vill delge information om sina IT-system eftersom det föreligger en stor risk att denna information kan komma att användas av externa aktörer som skulle innebära en alltför stor arbetsbelastning hos kommunen kopplat till kommunikationsaktiviteter med exempelvis leverantörer.

 

Vilken teknisk plattform bygger systemkartan.se på?

Systemkartan.se är byggd på öppenkällkod i ett ramverk som kallas ”open hierarchy” som är byggt på JAVA. http://www.openhierarchy.org

 

Kostar det något för organisationer att använda systemkartan.se?

Nej, Systemkartan.se är framtagen för att främja samverkan mellan kommuner. I dagsläget utgår ingen kostnad för kommuner att ansluta och använda sig av systemkartan.se. Vi tror på att ett nationellt användande är till nytta för kommnuerna i såväl Göteborgsregionen som resten av Sverige.

Vem ansvarar för kvalitén på innehållet?

Systemkartan.se har rutiner för att undvika dubbletter, felstavningar uppenbara felaktigheter. Det är samtidigt viktigt att belysa att kommunerna har det yttersta ansvaret att tillse att rätt information matas in i verktyget. 

Vem driftar systemkartan.se

Västkom ansvarar för drift genom en extern driftsleverantör med datacenter i Sverige. Västkom är en ideell förening och har därför inte utlämningsansvar. 

Västkom är en samverkansorganisation för Västra Götalands kommuner. www.vastkom.se